آیا خودارضایی گناه کبیره است؟

آیا خودارضایی حرام است

سوال مهمی که بسیاری از افراد جامعه از وبسایت لذت ترک می پرسند این است که آیا خودارضایی حرام و گناه کبیره است؟ دلیل حرام بودن استمناء چیست؟ در واقع…
آیا خودارضایی حرام است
فهرست